จัดฝึกอบรม การป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565